Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kamieniu
ul. Piaski 2A
32-071 Kamień

Paszport do przyszłości

 Uczniowie będą również brać udział w zajęciach przygotowawczych m.in. językowo-kulturowych i geograficznych. Nabędą wiele praktycznych umiejętności, takich jak planowanie podróży, lot samolotem, poruszanie się transportem publicznym za granicą, samodzielne wyszukiwanie i weryfikowanie informacji.  Udział w projekcie jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.